RTO Office In Jaipur, Rajasthan

RTO- Jaipur, Rajasthan

  • RTO Office Code : RJ-14
  • Address : The Regional Transport Officer (RTO), Jaipur, Rajasthan
  • Pincode : 302001
  • Working Hours : 10:00 am – 06:00 pm

RTO- Jaipur North, Rajasthan

  • RTO Office Code : RJ-45
  • Address : The Regional Transport Officer ( RTO ), Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur, Rajasthan
  • Pincode : 302005
  • Contacts : (91)-141-2740021 / 2740023
  • Email : transport@rajasthan.gov.in
  • Working Hours : 10:00 am – 06:00 pm